Sadece Üretici ve Direkt İthalatçı Ürünleri Satış Platformudur.
 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

TİCARİ ALIM SATIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

 

1.1. ALICI            

 

Firma Ünvanı                                   

Adı Soyadı                                         

Adres                                                  

Fatura Adresi                                    

Vergi Dairesi                                     

Vergi Numarası                                

Mersis No                                         

E-posta adresi                                  

Telefon                                              

Tarih                                                   

 

1.2. SATICI       

    

Firma Ünvanı                                   

Adı, Soyadı                                       

Adres                                                 

Fatura Adresi                                   

Vergi Dairesi                                    

Vergi Numarası                               

Mersis No                                        

E-posta adresi                                 

Telefon                                              

Tarih                                                 

 

2. TANIMLAR

 

2.1.  ALICI : Websitesine üye olarak Satıcı tarafından sergilenen ürünleri ticari amaçla satın alan gerçek veya tüzel kişi tacir

 

2.2. SATICI : Websitesine üye olarak ticari amaçla ürünlerini Online Mağaza’sında sergileyen gerçek veya tüzel kişi tacir

 

2.3. SN :  Satıcıların ürün ve hizmet sunduğu platformu sağlayan aracı hizmet sağlayıcısı olan Süleyman Nezir Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri San. Ltd. Şti.

 

2.4. WEBSİTESİ : Süleyman Nezir Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri San. Ltd. Şti.  ne ait  www.directd2c.com adlı  internet sitesi ve online satış platformu.

 

2.5. SÖZLEŞME :  Websitesinde  yer alan  Satıcı ve Alıcı’nın sözleşmeyi okuduğuna, anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu Ticari Alım Satım Satış Sözleşmesi.

 

 

 

 

 

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

 

İşbu Ticari Alım Satım  Satış Sözleşmesi (Sözleşme) 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) ‘na uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşme  www.directd2c.com alan adlı internet sitesini (web sitesi) ziyaret etmek suretiyle site üzerinden, internet ortamında alışveriş yapan tüm gerçek ve tüzel kişi tacirler ve/veya ticari iş mahiyetinde sayılan işlemler bakımından geçerlidir.

 

İşbu Sözleşmenin konusunu ALICI’nın  SN’ye ait  www.directd2c.com  alan adlı websitesinde ürünlerini sergileyen SATICI ‘ya ait ürün veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği  sözleşmede belirtilen niteliklere sahip ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK)  hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını oluşturur.   

 

ALICI VE SATICI , işbu Sözleşme kapsamında ticari alım satım yaptıklarını, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ALICI, tüketiciler için geçerli olan, tüketici mevzuatından doğan özel hükümlerin, kendisi için de geçerli olacağını ileri sürmeyeceğini beyan ve kabul eder.

 

Web Sitesi’nin Üyelik Sözleşmesi ve işbu Sözleşme’ye göre, ALICI tarafından websitesi nezdinde SATICI’ya ürün siparişi veya hizmet talebinin iletilmesiyle, ALICI; Web sitesindeki koşulları ve Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı SN ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında SN’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

3. Sözleşme Konusu Ürünün Temel Özellikleri

Ürünlerin/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Fiyatı aşağıda belirtildiği gibidir.

#

Ürün (Hizmet) Kodu

Ürün Adı (Hizmet)

Adet

FİYAT

 

     

 

 

 

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, SN TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ SN’YE ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

 

4. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. SATICI , işbu Sözleşme kapsamında münhasıran ticari satış yaptığını, yaptığı satışın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI’nın, ALICI’nın siparişi üzerine Sözleşme ile bağlı olabilmesi ve teslimat için; işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 

4.2. SATICI, Ürün’ün, beklenen niteliklere haiz olduğunu beyan kabul ve taahhüt eder. SATICI, Ürün’ün mevzuat uyarınca sağlam, eksiksiz, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, ALICI’ya karşı Ürün’e ilişkin herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin Ürün’de bulunmaması halinde sorumlu olduğu gibi, Ürün’ün kullanım amacını azaltan maddi, hukuki, ekonomik ayıpların bulunması halinde bu ayıpların varlığını bilmese dahi sorumludur.

 

4.3. SATICI, mücbir sebep veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar dâhilinde işbu Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde  ALICI'ya ve SN’ye bildirmekle yükümlüdür.

 

4.4. Satıcı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Ürün ile ilgili fatura düzenlemek zorundadır. SATICI ALICI’ya gönderdiği Ürün’ü fatura keserek ALICI’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İşbu sözleşmenin akdi ve uygulamasından doğacak Damga Vergisi ve diğer her türlü resim vergi ve harcın ödenmesinden  SATICI sorumludurlar.

 

5. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında münhasıran ticari alış yaptığını, yaptığı alışın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. ALICI, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

5.3. ALICI, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

 

ALICI’nın kargo veya nakliye ile gelen ürünü geç  teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo ve nakliye şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler ALICI'ya aittir.

        
 6. SN ‘İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1. SN, Websitesi nezdinde SATICI  ile  ALICI’yı bir araya getirmektedir. Websitesinde yer alan herhangi bir Ürün’ün satıcı veya alıcısı olmamakla birlikte 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyet yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcısıdır.

 

6.2. Üyeler, Websitesine üye olarak ilan verdiği Ürün’ü SATICI sıfatıyla satabilecek, ALICI  işbu Ürün’ü ALICI sıfatıyla satın alabilecektir. Taraflar, aralarındaki satış ilişkisi nedeniyle SN’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, hiçbir nam ve koşul altında SN’den herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6.3. SN, Websitesinde yer alan hiçbir ürün, görsel, yazılı ve sair içeriğin gerçekliğinden ve güvenilirliğinden, doğruluğundan veya hukuka uygunluğundan sorumlu olmadığı gibi bahsi geçen içeriklerin doğruluğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

6.4. SN, SATICI ile ALICI arasında gerçekleşen satış ilişkisinin kurulması halinde, satışa konu Ürün bedelinden  belirlenen oranlarda hizmet bedeli tahsil eder.

 

 

7. ÖDEME VE TESLİMAT

 

7.1. Ödeme şekli, SN tarafından sağlanan Güvenli Ödeme  Hizmeti doğrultusunda belirlenir. Buna göre, SATICI’nın Ürün’ü websitesi üzerinde sergilemesini müteakip  ALICI’nın Ürün’ü talep etmesi neticesinde alım-satım konusunda çevrimiçi ortamda tarafların anlaşmalarını sağlayacak alt yapı SATICI ile ALICI’ya sağlanır. Bu alt yapı üzerinde varılan anlaşma koşullarına uygun olarak taraflar yüklendikleri borcu tam ve eksiksiz olarak ifa eder.

 

 7.2. SN, Üyeler arasındaki satış sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, Satıcı’yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Alıcı’yı ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı koruma amaçlı “Ödeme Garanti Sistemi” hizmeti sunmaktadır. Bu Ödeme Garanti Sistemine göre Alıcı ürünü satın aldıktan sonra ürün bedeli Satıcı adına ve hesabına  SN tarafından Alıcı'dan tahsil edilir ve havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı'ya ulaştırdıktan sonra, Alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile Satıcı gerçekleştirdiği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanır ve ödeme havuz hesabından Satıcı'nın hesabına SN tarafından gerekli hizmet bedelleri mahsup edilerek aktarılır. Üye, Ödeme Garanti Sistemi'ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara Websitesi üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını ve SN'yi söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

 

Satıcı, işbu Sözleşme ile SN’yi, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin SN’ye yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

 

Siparişlerde, 2 gün ( 48 saat)  içinde ödeme yapılmadığı taktirde, ALICI’nın siparişi Websitesi sistemi tarafından otomatikman iptal edilir. Bu durumda ortaya çıkacak sorumluluklar ALICI’ya aittir. Havale işlemini gerçekleştirdikten sonra işleme ait dekont örneğini siparis@directd2c.com e-posta adresine veya Üye Sayfasında Ödeme Bildir butonunu kullanarak iletir.

 

7.3. SATICI’nın, ALICI’nın siparişi üzerine Sözleşme ile bağlı olabilmesi ve teslimat için; işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

7.4. SATICI siparişi onaylayabileceği gibi hiçbir gerekçe göstermeksizin reddedebilir. SATICI’nın siparişi reddetmesi halinde ALICI, SN ‘nin veya SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.     

 

7.5. SATICI  Ürünü, ALICI’nın Websitesi üzerinde belirttiği adrese faturası ile en geç 30 (otuz) gün içerisinde paketlenmiş ve sağlam olarak teslim eder. Mücbir sebep halleri saklıdır. 

 

7.6. İşbu sözleşme nezdinde yapılacak devir ve taşıma giderleri aksi kararlaştırılmadıkça ALICI’ya aittir. SATICI’nın Websitesi üzerinde teslimat ücretini karşılayacağını beyan ve taahhüt etmesi halinde teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.


SATICI, Ürün’ü nakliye veya kargo şirketine teslim eder ve takip numarasını SN ve ALICI’ya WEBSİTESİ aracılığıyla bildirir. Bildirimin yapılmaması halinde doğabilecek zararlardan SN ve ALICI sorumlu tutulamaz.

 

7.7. Ürünün teslimi ile; ALICI, ürüne ait garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. diğer teknik belgelerin kargoda olup olmadığını kontrol etmelidir. ALICI, bu gibi hususları, teslimden itibaren 2 gün içinde bildirilmelidir; aksi halde SATICI, ALICI’NIN taleplerini karşılamakla yükümlü tutulamaz.

 

7.8. Faturası tüzel kişi adına düzenlenen ürünlerin iadesi İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

 

7.9. ALICI’nın kendisine Ürün’ün ulaşması halinde ALICI gecikmeksizin Ürün onayını vermekle yükümlüdür. SN  ALICI tarafından verilen onaya müteakip ödemeyi onaylar, kendi komisyonunu da keserek ücretin Üye’nin tasarrufta bulunabileceği hesabına aktarılmasını sağlar. Aktarım süresi 30 gündür.

 

8. AYIPLI ÜRÜN

 

ALICI, Ticaret Kanunu hükümlerine göre (md. 23); Ürünün, ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise 2 gün içinde durumu SATICI’ya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse ALICI ürünü teslim aldıktan sonra 8 gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde SATICI’ya ihbarla yükümlüdür.

Faturası tüzel kişi adına düzenlenen ürünlerin iadesi İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

 

9. FESİH VE TAZMİNAT

 

7.1. Taraflar’dan birinin iflası, iflas erteleme talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması halinde işbu Sözleşme kendiliğinden son bulur.

 

7.2. Satıcı ve/veya Alıcı’nın, işbu Sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmeleri halinde, SN’in doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her tü

;
Menüyü Kapat